wersja PDF

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis SkutecznyPsycholog.pl

§ 1
Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis SkutecznyPsycholog.pl.
 2. Serwis prowadzony jest przez AKK – Anna Kossowska, z siedzibą przy ul. Komorskiej 11/15 lok. 81, 04-161 Warszawa, identyfikującą się numerem NIP: 9511974989 i numerem REGON: 146193454.

§ 2
Definicje

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

 1. Usługodawcy – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w par. 1 pkt 2 Regulaminu;
 2. Usługobiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, która po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu rozpoczyna korzystanie z Usługi, zwaną także Użytkownikiem;
 3. Usłudze – rozumie się przez to usługę świadczoną drogą elektroniczną przez serwis SkutecznyPsycholog.pl, umożliwiającą Użytkownikom m.in.:
  1. wykonanie testów psychologicznych;
  2. skorzystanie z wyszukiwarki specjalistów;
  3. wykonanie testu dopasowania specjalisty;
  4. publikowanie informacji i opinii o Profesjonalistach;
 4. Profesjonaliście - rozumie się przez to osobę uprawnioną na podstawie przepisów prawa do wykonywania zawodu psychologa, psychiatry, psychoterapeuty, seksuologa lub mediatora, zarejestrowaną w Serwisie jako „Profesjonalista” lub „Profesjonalista Premium”;
 5. Serwisie – rozumie się przez to serwis SkutecznyPsycholog.pl, dostępny pod adresem www.skutecznypsycholog.pl;
 6. Umowie – rozumie się przez to umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawieraną poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, bez konieczności sporządzania odrębnego dokumentu;
 7. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis SkutecznyPsycholog.pl, spełniający wymagania, o których mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (T. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

§ 3
Warunki korzystania z usługi i informacje ogólne

 1. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnienie przez Usługobiorcę następujących warunków technicznych:
  1. dostęp do sieci Internet,
  2. korzystanie ze zaktualizowanej przeglądarki Internet Explorer, Chrome, Opera, Firefox lub Safari.
 2. Warunkiem korzystania z Usługi jest akceptacja Regulaminu. Dodatkowo, jeśli Użytkownik chce dodać opinię lub komentarz dotyczący Profesjonalisty, wówczas konieczne jest podanie swojego adresu e-mail.
 3. Usługa świadczona jest bezpłatnie.
 4. Wykonanie testu psychologicznego lub testu dopasowania specjalisty nie zastępuje diagnozy przeprowadzonej przez psychologa, psychiatrę, psychoterapeutę, seksuologa lub mediatora. Testy psychologiczne i test dopasowania specjalisty mają na celu wyłącznie umożliwienie Użytkownikom dokonania samooceny własnego stanu i podjęcia decyzji o konieczności skorzystania z pomocy określonego specjalisty.
 5. Odpowiedzi Użytkowników udzielane w ramach testów psychologicznych i testu dopasowania specjalisty, a także ich wyniki, przetwarzane są przez Serwis wyłącznie ze względów technicznych – w celu umożliwienia Użytkownikom wykonania testów. Informacje te nie są przez Serwis zapisywane, gromadzone lub wykorzystywane w innym celu.

§ 4
Testy psychologiczne

 1. Testy psychologiczne są narzędziem ułatwiającym Użytkownikowi poszerzenie świadomości psychologicznej lub wstępne zidentyfikowanie potencjalnych problemów.
 2. Testy psychologiczne zostały opracowane przez zespół specjalistów z zakresu psychologii, w oparciu o najwyższe standardy.
 3. W celu wykonania testu psychologicznego należy kliknąć zakładkę „Testy psychologiczne” znajdującą się na stronie głównej Serwisu.
 4. Nieaktywność Użytkownika, który rozpoczął wykonywanie testu, trwająca dłużej niż 5 minut powoduje wygaśnięcie sesji. Użytkownik nie ma w takim przypadku możliwości kontynuowania wypełniania częściowo rozwiązanego testu.
 5. Wynik testu można wydrukować lub zapisać na komputerze.
 6. Użytkownik może, po wyrażeniu zgody przez Profesjonalistę, dobrowolnie udostępnić mu wynik wykonanego przez siebie testu.

§ 5
Wyszukiwarka specjalisty

 1. Wyszukiwarka specjalisty jest narzędziem, za pomocą którego Użytkownik może odnaleźć informacje dotyczące zarejestrowanych w Serwisie Profesjonalistów.
 2. W celu wyszukania Profesjonalisty należy wpisać za pomocą modułu wyszukiwania informacje interesujące Użytkownika (np. szukaną specjalizację), a następnie kliknąć przycisk „Szukaj”.
 3. Użytkownik ma możliwość:
  1. zapoznawania się z profilem Profesjonalisty, w tym m.in. z jego specjalizacjami, danymi kontaktowymi, godzinami przyjęć,
  2. skontaktowania się z Profesjonalistą i zadawania mu pytań,
  3. sprawdzenia dostępności wizyt,
  4. udostępnienia, po wyrażeniu przez Profesjonalistę zgody, wyniku wykonanego przez siebie w ramach Serwisu testu psychologicznego,
  5. dodawania komentarzy i opinii o Profesjonaliście.
 4. Użytkownik dodając komentarz lub opinię o Profesjonaliście może posługiwać się imieniem lub nickiem.
 5. Dodanie komentarza lub opinii następuje po kliknięciu przycisku „Wyślij opinię”.
 6. Opinie i informacje o Profesjonalistach:
  1. mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Profesjonalisty;
  2. nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich;
  3. muszą opierać się wyłącznie na osobistych doświadczeniach Użytkownika.
 7. Niedozwolone jest zamieszczanie przez jednego Użytkownika opinii dotyczących tego samego zdarzenia (konsultacji, terapii itp.) więcej niż jeden raz.
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczane przez siebie w ramach Serwisu komentarze i opinie.
 9. Zabronione jest zamieszczanie komentarzy lub opinii, które mogą prowadzić do:
  1. naruszenia przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego (m.in. poprzez wulgarny charakter),
  2. naruszenia dóbr osobistych innych osób (np. poprzez obraźliwy charakter).
 10. Usługodawca ma prawo usunąć komentarze i opinie, których zamieszczenie narusza obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 11. Zamieszczanie przez Użytkowników w Serwisie treści reklamowych jest zabronione.

§ 6
Test dopasowania specjalisty

 1. Test dopasowania specjalisty umożliwia dokonanie wstępnej identyfikacji potrzeb Użytkownika. Na podstawie udzielonych przez Usługobiorcę informacji, system automatycznie dopasowuje zalecane usługi Profesjonalistów, z których Użytkownik może skorzystać.
 2. Rozwiązując test dopasowania specjalisty, aby przejść do kolejnego pytania, należy kliknąć przycisk „Zapisz i przejdź dalej”. Przycisk „Cofnij” umożliwia powrót do poprzednich pytań.
 3. Proponowane usługi uwzględniają informacje odnoszące się do wyniku wstępnej diagnozy, a także preferencje Użytkownika (dotyczące przykładowo lokalizacji świadczonych usług, wysokości opłat, przystosowania gabinetu do potrzeb osób niepełnosprawnych, rodzaju terapii, szkoły psychoterapeutycznej).
 4. Wyświetlana Użytkownikowi po rozwiązaniu testu lista Profesjonalistów tworzona jest na podstawie informacji o zarejestrowanych w Serwisie Profesjonalistach.

§ 7
Rozwiązanie umowy

 1. Rozwiązanie umowy następuje poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości e-mail z wnioskiem o rozwiązanie umowy.
 2. Wiadomość, o której mowa powyżej należy wysłać na adres: biuro@skutecznypsycholog.pl

§ 8
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego jest właściwy dla zgłaszania występowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, związanych w szczególności z:
  1. umieszczeniem w Serwisie informacji mogących prowadzić do naruszenia przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych innych osób,
  2. problemami technicznymi.
 2. Reklamacje należy zgłaszać poprzez:
  1. kliknięcie przycisku „Zgłoś naruszenie”,
  2. wysłanie wiadomości opisującej nieprawidłowości na adres e-mail: biuro@skutecznypsycholog.pl.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 10 dni roboczych od ich wniesienia. W przypadku, gdy termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 4. Osoba zgłaszająca reklamację informowana jest o sposobie jej rozpatrzenia poprzez wiadomość wysłaną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

§ 9
Ochrona danych osobowych i Polityka prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu umożliwienia Usługobiorcy korzystania z Usługi jest Usługodawca.
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych ujawnionych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Usługi stanowią:
  1. art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (T. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zwanej dalej Uodo), tj. realizacja umowy świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego Regulaminu,
  2. art. 23 ust. 1 pkt 5 Uodo, tj. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych,
  3. art. 23 ust. 1 pkt 1 Uodo, tj. zgoda Usługobiorcy – w odniesieniu do przetwarzania danych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Uodo.
 4. Podawanie danych osobowych w związku z korzystaniem z Usługi jest dobrowolne.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawienia.
 6. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników zawiera „Polityka prywatności” dostępna na stronie głównej Serwisu.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Jednakże, ze względu na specyfikę systemów informatycznych mogą występować awarie i okresowe przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.
 2. Informacja o planowanych przerwach technicznych jest zamieszczana na stronie Serwisu z – w miarę możliwości – kilkudniowym wyprzedzeniem.
 3. W przypadku, gdy do skorzystania z określonych funkcji Serwisu niezbędne jest podanie przez Użytkownika adresu e-mail, Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu poczty elektronicznej, do której ma dostęp. Zakazane jest podawanie adresów e-mail innych osób.
 4. Usługodawca jest uprawniony do czasowego uniemożliwienia Użytkownikowi dodawania komentarzy i opinii o Profesjonalistach w przypadku, gdy nie przestrzega on niniejszego Regulaminu lub korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
 5. Zabronione jest kopiowanie w całości lub części, modyfikowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek elementów Serwisu w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i innych ustaw szczególnych.
 7. Wszelkie spory dotyczące realizacji Regulaminu, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według właściwości miejscowej i rzeczowej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, jednakże do umów zawartych przed wprowadzeniem zmian zastosowanie znajdują postanowienia obowiązujące w chwili zawarcia umowy. Zmiany są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników jeśli zostaną przez nich zaakceptowane. Informacja o zmianie treści Regulaminu jest wysyłana przez Usługodawcę na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika.